• शासन निर्णय, निविदा, नागरिकांची सनद आणि माहितीचा अधिकार या करिता येथे क्लिक करा

  • महाराष्ट्र शासनाच्या पोर्टलला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

 

 

 
जलसंपदा विभागाचे अधिकृत संकेतस्थळ https://wrd.maharashtra.gov.in हे असुन नवीन माहितीसाठी कृपया भेट द्यावी

Water Resources Department, formerly known as Irrigation  Department of Government of Maharashtra has a glorious history of Irrigation over last 150 years. Independent websites, up to the Circle level are launched by the department. Basically, this website provides links to the various websites of Water Resources Department in addition to general information.   

The State Water resources Department tackles Irrigation projects which irrigate area more than 250 Hectares of land. This Web site pertains to such Irrigation Projects.

When the area lies between 100 Ha to 250 Ha such projects belongs to Water Conservation Department. The projects irrigating area less than 100 Ha are in the control of Local Self Govt. i.e. Zilla Parishads

Click here to Download award 2011

Click here to Download award 2012

Click here to Download Puraskar 2011 and 2012

Click here to Download Performance Budget (1, Irrigation Projects)  2010-2011 (pdf Size 392KB)

Click here to Download Performance Budget (2, Hydroelectricity Projects)  2010-2011 (pdf Size 6.10 MB)

Click here to Download महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक ,एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश

 
  Letter Box   
महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग भाग १ व २ सामाईक दरसूची सन २०१३-२०१४
सिंचन विषयक विशेष चौकशी समीतीच्या अहवालाचा संक्षिप्त परिचय
सिंचन विषयक विशेष चौकशी समितीचा अहवाल खंड -1 : मुख्य अहवाल
सिंचन विषयक विशेष चौकशी समितीचा अहवाल खंड -2 पान क्र. १ ते १५०
सिंचन विषयक विशेष चौकशी समितीचा अहवाल खंड -2 पान क्र. १५१ ते ३००
सिंचन विषयक विशेष चौकशी समितीचा अहवाल खंड -2 पान क्र. ३०१ ते ४५०
सिंचन विषयक विशेष चौकशी समितीचा अहवाल खंड -2 पान क्र. ४५१ ते ५७५
सिंचन विषयक विशेष चौकशी समितीचा अहवाल खंड -2 पान क्र. ५७६ ते ७०२
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य ) पदावर पदोन्नति देण्याकरिता उपविभागीय अभियंता उप विभागीय अधिकारी या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची माहिती तातडीने उपलब्ध करून देण्या बाबत
अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य ) पदावर पदोन्नति देण्याकरिता कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची माहिती तातडीने उपलब्ध करून देण्या बाबत
अधिक्षक अभियंता (वि व या ) पदावर पदोन्नति देण्याकरिता कार्यकारी अभियंता (वि व या ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची माहिती तातडीने उपलब्ध करून देण्या बाबत
उपअभियंता (यांत्रिकी ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सार्वत्रिक बदल्या बाबत
उपअभियंता संवर्गाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कार्यान्वित करण्या बाबत.
उपअभियंता (स्थापत्य ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या प्रादेशिक बदल्या बाबत
वयाच्या 50/55 वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेचे 30 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर शासन सेवेत राहण्याची शासकिय कर्मचा-याची पात्र-अपात्रता आजमाविण्यासाठी करावयाच्या पुनर्विलोकनासंबंधी.
उप अभियंता (वि व या ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सार्वत्रिक बदल्याबाबत
सहायक अभियंता श्रेणी -२ / शाखा अभियंता (यांत्रिकी ) यांना उपअभियंता (यांत्रिकी ) या पदावर अत्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात पदोनत्ति देण्याबाबत
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा वर्ग - १ (गट - अ ) मधील सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य ) या पदावर सरळ सेवेने नियुक्ती
उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य ) संवर्गाच्या दिनांक १.४.१९८९ ते दिनांक ३१.१२.२०१० या कालावधीच्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीत सुधारणा
उप अभियंता (वि व या ) सं वर्गाची दिनांक १.१.१९९८ ते ३१. १२. २०१३ या कालावधीची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत
राज्य ई - गवर्हनन्स पुरस्कार २०१४
उप अभियंता (वि व या ) सं वर्गाची दिनांक १.१.१९९८ ते ३१. १२. २०१३ या कालावधीची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत
उप अभियंता (स्थापत्य ) सं वर्गातील अधिकाऱ्यांची बदली
उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य ) या पदावर पदोन्नतिनंतर देण्यात आलेल्या पद्स्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाल्याचा अहवाल पाठवणे बाबत
विशेष अधीक्षक पदावर तात्पुरती पदोन्नति / नियुक्ती देणेबाबत
वाल्मी /मेटा संस्थेतील पदांवर प्रतीनियुक्तीने नियुक्ती करणे बाबत.
महाराष्ट्र अभियांत्रीकी (स्थापत्य) सेवा, गट - ब परीक्षा -२०१३ सहायक अभियंता श्रेणी -२ (स्थापत्य) पदावर नियुक्ती साठी शिफारस केलेल्या उमेदवारांनी साक्षांकन नमुना व अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रे शासनास सादर करणे बाबत
समावेशन… सहायक अभियंता श्रेणी -२ (स्थापत्य) गट व महाराष्ट्र अभियांत्रीकी सेवा वर्ग - २
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरना मध्ये प्रती नियुक्ती / कंत्राटी पद्धतीने विविध पदे भरणे बाबत
पारपत्र काढण्यासाठी / परदेश दौर्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे बाबत
समावेशन- सहायक अभियंता श्रेणी -२ (स्थापत्य) गट ब यांचे महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा वर्ग -२
जलसंपदा विभागांतर्गतच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेच्या जपणूकीबाबत
जलसंपदा विभाग (कोल्हापूर)-गट-ड संवर्गातील सरळसेवा कर्मचारी भरतीकरिता जाहीरात सूचना
जलसंपदा विभाग (नाशिक)-गट-क मधिल सरळसेवा भरती अंतर्गत विविध संवर्गाची पदे भरण्यासंबंधीची जाहिरात
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा वर्ग - १ (गट - अ) मधील सहाय्यक अभियंता श्रेणी - १ या पदावर सरळसेवा भरतीने नियुक्ती देण्याबाबत
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा वर्ग - १ (स्थापत्य) मधील सहाय्यक अभियंता श्रेणी - १ या पदावर सरळसेवा भरतीने नियुक्ती देण्याबाबत
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
अधिकारी / कर्मचारी यांची बैठक व्यवस्था
मंत्रालयात लागलेल्या आगीत नष्ट झालेल्या धारीकांची सद्यःस्थिती.
  श्‍वेतपत्रिका:  खंड-१ खंड-२
  महिला तक्रार निवारण
  Maharashtra Irrigation Act, 1976
MWRRA Act, 2005
MMISF Act 2005
विकास महामंडळे विषयक अधिनियम
  OFD Manual 2002
  Irr.Status Report:09-10
Water Auditing: 09-10
Benchmarking: 09-10
Report:Shri.K.P. Bakshi 
State Hydel Policy
State Water Policy /  जलनिती
MISF, Rule 2006
सिंचन पध्दत व्यवस्थापन नियम २००६
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, 2005
 

Website Designed, Constructed & Maintained in-house for Water Resources Department  by  Chief Engineer, Hydrology Project,  WRD GOM Nashik-422004